సినిమా

కొత్త సంవత్సరం పూట…మాదో చిన్న మాట

0
కాలగమనంలో మరో సంవత్సరం ముందుకు వెళ్లింది. ‘శార్వరి’ నామ సంవత్సరంకు వీడ్కోలు చెప్పే సమయం వచ్చేసింది.శార్వరి అంటే చీకటి. అంధకారం.ఆ చీకటి తొలిగి వెలుగు మన మీద ప్రసరింప చేయటానికి ప్రకృతి సంసిద్దమవుతోంది. ‘ప్లవ!’నామ సంవత్సరం వస్తోంది. ప్లవం అనే మాటకు దాటడమని అర్థం. ప్లవ అంటే...

ఒక నక్షత్రం నేలరాలింది.

0
లోరెం ఇప్సమ్ అనేది ప్రింటింగ్ మరియు టైప్ సెట్టింగ్ పరిశ్రమ యొక్క డమ్మీ టెక్స్ట్. లోరెం ఇప్సమ్ 1500 ల నుండి పరిశ్రమ యొక్క ప్రామాణిక డమ్మీ టెక్స్ట్, తెలియని ప్రింటర్ ఒక గల్లీని తీసుకొని టైప్ స్పెసిమెన్ పుస్తకాన్ని తయారు చేయడానికి గిలకొట్టినప్పుడు. ఇది ఐదు...

ఆ రాత్రి మొదటిసారిగా ఒక నక్షత్రం నేలరాలింది.

0
లోరెం ఇప్సమ్ అనేది ప్రింటింగ్ మరియు టైప్ సెట్టింగ్ పరిశ్రమ యొక్క డమ్మీ టెక్స్ట్. లోరెం ఇప్సమ్ 1500 ల నుండి పరిశ్రమ యొక్క ప్రామాణిక డమ్మీ టెక్స్ట్, తెలియని ప్రింటర్ ఒక గల్లీని తీసుకొని టైప్ స్పెసిమెన్ పుస్తకాన్ని తయారు చేయడానికి గిలకొట్టినప్పుడు. ఇది ఐదు...

ఆ మొదటిసారిగా ఒక నక్షత్రం నేలరాలింది.

0
లోరెం ఇప్సమ్ అనేది ప్రింటింగ్ మరియు టైప్ సెట్టింగ్ పరిశ్రమ యొక్క డమ్మీ టెక్స్ట్. లోరెం ఇప్సమ్ 1500 ల నుండి పరిశ్రమ యొక్క ప్రామాణిక డమ్మీ టెక్స్ట్, తెలియని ప్రింటర్ ఒక గల్లీని తీసుకొని టైప్ స్పెసిమెన్ పుస్తకాన్ని తయారు చేయడానికి గిలకొట్టినప్పుడు. ఇది ఐదు...

ఆ రాత్రి ఒక నక్షత్రం నేలరాలింది.

0
లోరెం ఇప్సమ్ అనేది ప్రింటింగ్ మరియు టైప్ సెట్టింగ్ పరిశ్రమ యొక్క డమ్మీ టెక్స్ట్. లోరెం ఇప్సమ్ 1500 ల నుండి పరిశ్రమ యొక్క ప్రామాణిక డమ్మీ టెక్స్ట్, తెలియని ప్రింటర్ ఒక గల్లీని తీసుకొని టైప్ స్పెసిమెన్ పుస్తకాన్ని తయారు చేయడానికి గిలకొట్టినప్పుడు. ఇది ఐదు...